club logo

Salvanos
Duikplanner

Gebruiksvoorwaarden

Maarten Schroeven (hieronder vernoemt als eigenaar) biedt je deze website en de informatie (teksten,layout,fotografisch materiaal en alle andere element die de constructie,vorm en inhoud van deze website uitmaken) aan, in samenwerkingen met Salvanos (hieronder aangeduid als duikclub), onder voorwaarde dat je akkoord gaat met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
1. Aansprakelijkheid
De eigenaar/duikclub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. De eigenaar noch zijn providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciƫle doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de eigenaar. De inhoud is intellectuele eigendom van de duikclub.
3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De eigenaar controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de eigenaar de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.
De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar deze site.
4. Bescherming van de persoonsgegevens
De gegevens die op deze site verzameld worden, worden enkel gebruikt voor het samenstellen van duikplanningen zoals wordt gedaan door de duikclub zonder deze site. U heeft steeds het recht deze gegevens in te kijken,te laten verwijderen of te wijzigen.

Datum laatste wijziging: 04-02-2013